Alt for hjemmefiksere til proffe.
629415

Metallfri pasta 100 ml


99,90
79,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Forhindrer fastbrenning og fastrusting mellom metalldeler på grunn av ekstreme temperaturer. Utmerket til f.eks. flenser, skivebremser, bolter, tennstift og aksler.

Produktdata

Artikkelnummer 629415
Garanti 1 år
Volum 100 ml
Temperaturområde -40 - +1400 °C
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.