Alt for hjemmefiksere til proffe.
550149

Båtrengjøring Sharkbite® Waterline Cleaner

Art. nr: 550149

199,-
159,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Biter overraskende raskt og effektivt på gjenstridig smuss og misfarging på skrog, drev, fribord og dekk! Fjerner effektivt det gulbrune belegget ved vannlinjen og skrogsiden samt flekker på og rundt beslag. Like tøff som Sharkbite® er mot smuss og misfarging, like skånsom er den mot bunnstoff, lakkerte flater, voks og miljøet.

Produktdata

Artikkelnummer 550149
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Kan være etsende for metaller. Farlig ved svelging. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. Innhold/beholder leveres til …

Tilbehør