Alt for hjemmefiksere til proffe.
550302

Poleringsmiddel 500 ml


69,90
55,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

  • Letthåndterlig
  • Produsert i Sverige

Letthåndterlig polish produsert i Sverige! Kayoba Marine Accessories letthåndterlige poleringsmiddel kan med fordel brukes ved rengjøring og fjerning av mindre riper på gelcoat og tokomponentslakk. Middelet er produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 550302
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann Innhold/beholder leveres til …

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.