Alt for hjemmefiksere til proffe.
550185

Rekondisjonering Teak Restorer 500 ml

Art. nr: 550185

169,-
135,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Rekondisjonering til teak og edeltre. Rengjør og gjenoppretter teakens opprinnelige glans. Skader eller misfarger ikke gelcoat, aluminium, malte eller fernisserte flater. Til teak og annet edeltre, inn- og utvendig.

Produktdata

Artikkelnummer 550185
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Vask … grundig etter bruk. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til …

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.