Alt for hjemmefiksere til proffe.
951163

Hurtigklor

Art. nr: 951163

 • Daglig klorering og sjokklorering
 • Granulatform

Gyldighet: 12 dager igjen
399,-
299,50
Spar 99,50
239,60 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Lignende produkter

 • Måler vannets pH-verdi og aktivt oksygennivå
 • Resultat på noen sekunder
99,90 49,95 Spar 49,95
 • Komplett startsett for bassengvedlikehold
 • Inneholder hurtigklor, algemiddel, testpinner og pH-justering
299,- 199,50 Spar 99,50
 • Bassengfiltersand til sandfilterpumper
 • Kvartsholdig, pH-nøytral bassengfiltersand
 • Kornstørrelse: 0,2–0,7 mm
149,- 49,95 Spar 99,05
 • Klorfritt bassengvedlikeholdsmiddel
 • Unik trefasekombinasjon med aktive ingredienser
 • Inneholder 50 stk. tabletter
349,- 179,50 Spar 169,50
 • Fire alt-i-ett-tabletter med kort- og langtidseffekt
 • Inneholder hurtigklor, ukesklor, algemiddel, flokningsmiddel og pH-stabilisator
169,- 99,50 Spar 69,50

Granulat, brukes ved daglig klorering og sjokklorering.

Produktdata

Artikkelnummer 951163
Garanti 1 år
Vekt 5 kg
Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til …