Alt for hjemmefiksere til proffe.
951163

Hurtigklor

Art. nr: 951163

599,-
479,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

  • Daglig klorering og sjokklorering
  • Granulatform

Granulat, brukes ved daglig klorering og sjokklorering.

Produktdata

Artikkelnummer 951163
Garanti 1 år
Vekt 5 kg
Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til …