Alt for hjemmefiksere til proffe.
951157

pH-regulering pH Plus

Art. nr: 951157

  • Øker vannets pH-verdi

Gyldighet: 13 dager igjen
69,90
39,95
Spar 29,95
31,96 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Bidrar til å justere pH-verdien! Swim & Fun pH Plus er et pH-reguleringsmiddel som øker bassengvannets pH-verdi. Middelet kan med fordel brukes når bassengvannets pH-verdi er for lav.

Produktdata

Artikkelnummer 951157
Garanti 1 år
Vekt 1 kg
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.