Alt for hjemmefiksere til proffe.
813198

Universalrent 750 ml

Art. nr: 813198

19,90
15,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Universalt rengjøringsmiddel til alle anledninger!

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.