Alt for hjemmefiksere til proffe.
000150

Alkalisk avfettingsmiddel

1 l
Art. nr: 000150

  • Produsert i Sverige

49,90
39,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon


Svenskprodusert avfettingsmiddel! Hamron Dirt Remover er bilpleieproduktet du vil bruke når bilen din er såpass skitten at den trenger å forbehandles. Den effektive formelen løser opp også hardt, inngrodd smuss raskt og passer ekstra godt når du skal fjerne støv, pollen, sot og andre tørre, lette partikler. Dette gjør det perfekt å bruke om sommeren. Middelet er produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 000150
Garanti 1 år
Volum 1 l
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.