Alt for hjemmefiksere til proffe.
629042

Felgrens Wheel Cleaner

500 ml
Art. nr: 629042

99,90
49,90
Spar 50,-
39,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Til hurtig og ekstremt effektiv rengjøring av aluminiums-, stål- og lakkerte felger.

Produktdata

Artikkelnummer 629042
Volum 500 ml
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Innhold/beholder leveres til … Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege Særlig behandling (se 4.1. Førstehjelpstiltak på etiketten) Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.