Alt for hjemmefiksere til proffe.
622007

Frostvæske

1 l
Art. nr: 622007

39,90
31,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Ferdigblandet frost- og rustbeskyttelse som gir beskyttelse ned til ca. –37  °C. Anbefales til de fleste kjølesystemene på markedet.

Produktdata

Artikkelnummer 622007
Garanti 1 år
Volum 1 l
Farlig ved svelging. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask … grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. Søk legehjelp ved ubehag. Skyll munnen. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til …