Alt for hjemmefiksere til proffe.
520620

Kjøleglykol

4 l
Art. nr: 520620

149,-
119,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert frost-/rustbeskyttelse uten aminer, nitriter, fosfater og silikater.

Produktdata

Artikkelnummer 520620
Garanti 1 år
Volum 4 l
Farlig ved svelging. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask … grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. Søk legehjelp ved ubehag. Skyll munnen. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til …