Alt for hjemmefiksere til proffe.
621030

Multispray WD-40

240 ml
Art. nr: 621030

  • Løser opp rust
  • Smører og driver ut fuktighet
  • Bonusinnhold!

69,90
29,90
Spar 40,-
23,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Lignende produkter

  • Fjerner kraftig korrosjon, oksidering (f.eks. rust) og belegg
  • Kan brukes på de fleste harde og myke metaller
  • Fjerner oksidering og korrosjon på ti min
99,90

Det klassiske multimiddelet som effektivt løser opp rust, smører og driver ut fuktighet. WD-40 kan brukes på det meste, uansett om det er maskinkomponenter, sykkelkjedet eller bilen. Uunnværlig i verktøykassen, med andre ord.

Produktdata

Artikkelnummer 621030
Garanti 1 år
Volum 240 ml
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til … Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.