Alt for hjemmefiksere til proffe.
629343

Cleaner

300 ml
Art. nr: 629343

59,90
47,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon


Gi bilen din en fantastisk glans! Forbereder lakken på voksing og passer til både metallic og vanlig lakk. Middelet er produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 629343
Garanti 1 år
Volum 300 ml
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Vask … grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.