• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
530096

Takvask

4 l
Art. nr: 530096

  • Konsentrat

Ord. pris
199,-
159,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 49,75
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert rengjøringsmiddel tilpasset takvask! Hard Heads takvask er et konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av takstein i betong og mur og behandlede platetak utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, algevekst, lav og andre typer belegg.

Produktdata

Artikkelnummer 530096
Garanti 12 måneder
Maling per strøk 5-7 m²
Volum 4 l
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Fare
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Kan være etsende for metaller.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege.

Inneholder: Alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid.