• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
530096

Takvask

4 l
Art. nr: 530096

 • Konsentrat
 • Til betong, murstein og metall
 • Løser opp smuss og vekster

199 . -
159,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 49,75
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 530096
  Garanti 12 måneder
  Maling per strøk 5-7 m²
  Volum 4 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Fare. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for vannlevende organismer. Kan være etsende for metaller. Ha pakken eller etiketten tilgjengelig hvis du trenger å søke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Bruk vernehansker og verneklær, i tillegg til vernebriller eller ansiktsbeskyttelse. VED HUDKONTAKT (inkludert hår): Fjern forurensede klær straks. Skyll huden med vann eller dusj. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis mulig. Fortsett å skylle. Kontakt et GIFTSENTER eller lege umiddelbart. Innholdet og beholderen er gitt
  autorisert avfallshåndteringsanlegg. Inneholder: Alkylbenzyldimetylammoniumklorid, C12-C16, ikke-ioniske overflateaktive stoffer <5% desinfeksjonsmiddel. virkestoff: alkylbenzyldimetylammoniumklorid (90 g kg).>
 • Produktinfo

  Konsentrert rengjøringsmiddel tilpasset takvask!

  Hard Heads takvask er et konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av takstein i betong og tegl samt behandlede platetak utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, algevekst, lav og andre typer belegg.

  Bruksanvisning:

  1. For å unngå sprut i øyne, ansikt, på hud eller omgivelser bør middelet påføres når det er vindstille.

  2. Påfør middelet på flaten som skal vaskes.

  3. La virke i 24 timer.

  4. La vær og vind fjerne belegg og smuss. Hvis du vil ha umiddelbar effekt, kan du børste rent og spyle av den behandlede overflaten. Vær ekstra nøye med å spyle bort rester av middelet fra planter.

  Dosering og tilgang:

  Bland 1 del takvask med 5 deler vann. Med 1 liter utspedd produkt kan du vaske rundt 5-7 m², så med hele dunken med konsentrert middel (4 liter) kan du vaske rundt 120-168 m².