• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
500456

Betongmaling

4 kg
Art. nr: 500456

  • Vannbasert tokomponents
  • Til betongvegger, betonggulv
  • Fuktgjennomtrengelig

Ord. pris
1299,-
1039,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 324,75
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Vannbasert, 2-komponents epoksymaling som egner seg til f.eks. betongvegger og betonggulv. Ved krav til fuktgjennomtrengelighet anbefales ikke mer enn to strøk. Forbruk: 8 m²/kg.

Produktdata

Artikkelnummer 500456
Garanti 12 måneder
Farge Lysegrå
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege