• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
510008

Avløpsåpner

750 g
Art. nr: 510008

 • Klassisk pulver
 • Løser vanskelige propper
 • Fjerner vond lukt

99 90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per kg 133,20
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 510008
  Garanti 12 måneder
  Vekt 750 g
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Oppbevares innelåst. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.
 • Produktinfo
  Klassisk pulver som løser opp fett/matrester/hår og andre typer vanskelige blokkeringer i avløp og sluk. I tillegg til å gjøre rent fjerner dessuten middelet vond lukt.