Alt for hjemmefiksere til proffe.
550308

Krompoleringsmiddel

500 ml
Art. nr: 550308

  • Basert på nanoteknologi
  • Produsert i Sverige

99,90
79,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon


Svenskprodusert krompoleringsmiddel! Kayoba Marine Accessories krompolish er basert på avansert nanoteknologi. Middelet gjenoppretter glansen i forkrommede og rustfrie overflater og bidrar til å beskytte dem mot rustangrep. Produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 550308
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Irriterer huden. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege Innhold/beholder leveres til …

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.