Alt for hjemmefiksere til proffe.
550182

Poleringsmiddel Marine Polish

500 ml
Art. nr: 550182

159,-
127,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Flytende poleringsmiddel med voksinnhold som gir høy glans og beskyttelse mot blant annet saltvann, sollys og olje på gelcoat og malte flater. Rengjør og polerer på samme tid. Til hånd- eller maskinpolering (800-1000 rpm) over vannlinjen. Inneholder ikke silikonolje. Matte og oksiderte flater behandles først med rubbing.

Produktdata

Artikkelnummer 550182
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Innhold/beholder leveres til … VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.