Alt for hjemmefiksere til proffe.
550181

Rengjøringsmiddel Gelcoat Cleaner

500 ml
Art. nr: 550181

149,-
119,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Dyptvirkende og svært effektivt rengjøringsmiddel som fjerner overflaterust og løsner gjenstridig smuss rundt avgassrør og i vannlinjen uten å etterlate riper. Brukes over vannlinjen. Tyktflytende middel som ikke renner på loddrette flater. Inneholder oksalsyre.

Produktdata

Artikkelnummer 550181
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Vask … grundig etter bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til …

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.