Alt for hjemmefiksere til proffe.
550303

Rubbing

500 ml
Art. nr: 550303

  • Letthåndterlig
  • Produsert i Sverige

69,90
55,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon


Letthåndterlig rubbing produsert i Sverige! Kayoba Marine Accessories’ letthåndterlige rubbing gjenoppretter glansen i matt og nedslitt gelcoat og tokomponentslakk. Produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 550303
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann Innhold/beholder leveres til …

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.