Alt for hjemmefiksere til proffe.
550307

Teakrengjøringsmiddel

500 ml
Art. nr: 550307

  • Gjenoppretter den naturlige fargen og glansen i edle treslag
  • Bleker ikke tilgrensende flater
  • Produsert i Sverige

49,90
39,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon


Svenskprodusert rengjøringsmiddel til teak! Kayoba Marine Accessories teakrengjøringsmiddel rengjør og gjenoppretter den naturlige fargen og glansen i teak og andre edle treslag. Middelet bleker eller skader ikke tilgrensende flater og kan med fordel brukes før behandling med teakolje. Produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 550307
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.