Alt for hjemmefiksere til proffe.
951163

Hurtigklor

Art. nr: 951163

 • Daglig klorering og sjokklorering
 • Granulatform

399,-
319,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Lignende produkter

 • Tilpasset frittstående bassenger
 • Desinfiserer og flokker bassengvannet i inntil 2 måneder
 • Inneholder klor, flokningsmiddel og pH-stabilisator
199,-
 • Bassengfiltersand til sandfilterpumper
 • Kvartsholdig, pH-nøytral bassengfiltersand
 • Kornstørrelse: 0,2–0,7 mm
149,-
 • Måler vannets pH-verdi samt innholdet av salt, fritt klor og brom
 • Holder i opptil 2 år
99,90
 • Klorfritt bassengvedlikeholdsmiddel
 • Unik trefasekombinasjon med aktive ingredienser
 • Inneholder 50 stk. tabletter
349,-
 • Gjør bassengvannet klart
 • Samler urenheter i større enheter som fanges opp av sandfilteret
 • I bassenger uten filter samles enhetene på bunnen – enklere å samle opp
129,-
 • Komplett startsett for bassengvedlikehold
 • Inneholder hurtigklor, algemiddel, testpinner og pH-justering
299,-
 • Ukesklortabletter
 • Desinfiserer, flokker og pH-stabiliserer vannet
 • Inneholder klor, flokningsmiddel og pH-stabilisator
449,-
 • Måler vannets pH-verdi og aktivt oksygennivå
 • Resultat på noen sekunder
99,90

Granulat, brukes ved daglig klorering og sjokklorering.

Produktdata

Artikkelnummer 951163
Garanti 1 år
Vekt 5 kg
Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til …