Alt for hjemmefiksere til proffe.
951158

pH-regulering pH Minus

Art. nr: 951158

  • Senker vannets pH-verdi

69,90
55,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Bidrar til å justere pH-verdien! Swim & Fun pH Minus er et pH-reguleringsmiddel som senker bassengvannets pH-verdi. Middelet kan med fordel brukes når bassengvannets pH-verdi er for høy.

Produktdata

Artikkelnummer 951158
Garanti 1 år
Vekt 1 kg
Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege