Alt for hjemmefiksere til proffe.
813197

Baderomsrent

750 ml
Art. nr: 813197

19,90
15,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

For et skinnende rent baderom!

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.