Alt for hjemmefiksere til proffe.
813202

Duftgelé

Art. nr: 813202

29,90
23,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Den enkle måten å få et velduftende toalett på! Denne praktiske og smarte applikatoren inneholder en gelé som trykkes ut mot innerveggen av toalettet, som deretter sprer en behagelig duft når noen spyler ned. Når geléen er spylt helt bort, er det bare å trykke ut en ny omgang med applikatoren.

Produktdata

Artikkelnummer 813202
Garanti 1 år
Volum 36 ml
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Meget giftig for liv i vann. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege