Alt for hjemmefiksere til proffe.
813195

Oppvaskmiddel

600 ml
Art. nr: 813195

12,90
10,32 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Effektivt og velduftende oppvaskmiddel.

Produktdata

Artikkelnummer 813195
Garanti 1 år
Volum 600 ml
Duft Sitron
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.