Alt for hjemmefiksere til proffe.
813198

Universalrent

750 ml
Art. nr: 813198

19,90
15,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Universalt rengjøringsmiddel til alle anledninger!

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.