Alt for hjemmefiksere til proffe.
945340

Merkepenner 3-pk

Art. nr: 945340

19,90
15,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Tre permanente tusjer (4 mm spiss) i tre farger; blå, rød og svart. Pennene passer fint til for eksempel navnemerking av klær.

Produktdata

Artikkelnummer 945340
Garanti 1 år
Meget brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.