Alt for hjemmefiksere til proffe.
945342

Merkepenner og visketusj 4 deler

Art. nr: 945342

29,90
23,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Merk bilde- og filmsamlingen din! Disse tre pennene kommer med 2,3 mm svart spiss og en viskepenn. Hvis du bruker CD-RW-plater, får du definitivt bruk for viskepennen.

Produktdata

Artikkelnummer 945342
Garanti 1 år
Meget brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Farlig ved innånding. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.