Alt for hjemmefiksere til proffe.
945341

Whiteboard-tusjer 3-pk

Art. nr: 945341

29,90
23,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Disse tusjene til whiteboardtavler skriver like godt på glass og speil! Spissene er 4,5 mm, og blekket kan du viske ut med tørkepapir eller hånden. Du kan bruke dem på oppslagstavlen (hvis den er et whiteboard), speilet på badet (skriv en hyggelig beskjed til den neste som skal bruke badet) eller glassbordet for å pynte til fest.

Produktdata

Artikkelnummer 945341
Garanti 1 år
Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege