Alt for hjemmefiksere til proffe.
504764

Rusteter Carosol

300 ml
Art. nr: 504764

99,90
79,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Enkel og effektiv keramisk rustoppløsningsmiddel som fjerner rust og danner en plateren flate uten at du må slipe eller skrape. Rusteteren kan også brukes til å fjerne kalk på syreømfintlige flater og for hvitrustfjerning på metall.

Produktdata

Artikkelnummer 504764
Garanti 1 år
Volum 300 ml
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann