Alt for hjemmefiksere til proffe.
622017

Kjøleglykol 774F

4 l
Art. nr: 622017

199,-
159,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert kjøleglykol som gir fullgod og langvarig korrosjonsbeskyttelse av de vanligste metallene i kjølesystemet. Skal brukes i nyere VAG-biler.

Produktdata

Artikkelnummer 622017
Garanti 1 år
Volum 4 l
Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Vask … grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til …