Alt for hjemmefiksere til proffe.
550205

Flytende rubbing Liquid Rubbing

500 ml
Art. nr: 550205

179,-
143,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Rubbing som gjenoppretter overflatens opprinnelige glans og fjerner oksidering og småriper. Til gelcoat og malte flater.

Produktdata

Artikkelnummer 550205
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann Innhold/beholder leveres til … VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Inneholder bronopol. Kan gi en allergisk reaksjon.