Alt for hjemmefiksere til proffe.
550180

Rengjøringsmiddel Super Cleaner

500 ml
Art. nr: 550180

169,-
135,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Høykonsentrert rengjøringsmiddel som er effektivt mot voks, slippmiddel, olje og gjenstridig skitt. Rengjør og avfetter uten å skade gelcoat eller malte flater. Brukes før all maling, både under og over vannlinjen.

Produktdata

Artikkelnummer 550180
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Gir alvorlig øyeskade.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask … grundig etter bruk. Innhold/beholder leveres til … VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.