Alt for hjemmefiksere til proffe.
550306

Teakolje

500 ml
Art. nr: 550306

  • Beskytter edle treslag mot vann, smuss og sprekkdannelse
  • Produsert i Sverige

69,90
55,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon


Svenskprodusert olje til edle treslag! Kayoba Marine Accessories teakolje brukes til å beskytte teak og andre edle treslag i båt og hjem mot vann, smuss og sprekkdannelse. Produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 550306
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann