Alt for hjemmefiksere til proffe.
841213

Spylevannstilsetning Aqua Rinse Plus

2 l
Art. nr: 841213

Ord. pris
129,-
103,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Miljøvennlig tilsetning som gjør spylingen lettere og rengjør og beskytter toalettskålen. Tilsettes i spylevanntanken.

Produktdata

Artikkelnummer 841213
Volum 2 l
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå utslipp til miljøet. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.