Alt for hjemmefiksere til proffe.
813196

Vinduspuss

750 ml
Art. nr: 813196

19,90
15,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Hjelper deg å holde vinduene skinnende rene.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.