Alt for hjemmefiksere til proffe.
510563

Avfetting Xtreme

1 l
Art. nr: 510563

  • Intensiv rengjøringskraft
  • Fargeindikasjon
  • Tregtflytende gelformel

129,-
103,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Intensiv avfetting mot gjenstridig smuss! Trenger du å fjerne tjære, piggrust og svært gjenstridig smuss før bilen vaskes, er Sonax Xtreme intensiv avfetting middelet for deg. Dette effektive avfettingsmiddelet fjerner også ekstremt krevende smuss på en oppsiktsvekkende måte, og gelformelen gjør at middelet sitter lenge på overflaten. Den kan gjerne også brukes på våt lakk. Takket være banebrytende teknologi inneholder middelet dessuten mindre enn halvparten så mye petroleum som tradisjonelle avfettingsmidler (kaldavfetting) og er derfor mye mer skånsomt mot plastdetaljer. For ikke å snakke om at miljøbelastningen blir mye bedre. Fargeindikasjonen er en veldig god egenskap – avfettingen indikerer med farge når den er ferdig med å virke. Du ser effekten med en gang og slipper å bruke like mye middel.

Produktdata

Artikkelnummer 510563
Garanti 1 år
Volum 1 l
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Tilsølte klær må fjernes. Innhold/beholder leveres til … Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask … grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.