Alt for hjemmefiksere til proffe.
629010

Kaldavfetting

4 l
Art. nr: 629010

  • Hurtigseparerende
  • Svært hurtigvirkende
  • Godkjent som oljeutskiller i vaskehaller

99,90
79,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Hurtigutskillende, parafinbasert og meget hurtigvirkende middel som løser opp bl.a. olje og asfalt. Godkjent som oljeutskiller i vaskehaller.

Produktdata

Artikkelnummer 629010
Volum 4 l
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Samle opp spill. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til … Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes.