Alt for hjemmefiksere til proffe.
629099

Pakning på tube

80 ml
Art. nr: 629099

79,90
63,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Tetter effektivt og brukes der det er behov for elastisk, vibrasjonssikker pakning. Motstandsdyktig mot kjemikalier, men ikke bensin. -54 til +205°C.

Produktdata

Artikkelnummer 629099
Volum 80 ml
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til …