Alt for hjemmefiksere til proffe.
624025

2-taktsolje Supersyntet

1 l
Art. nr: 624025

99,90
79,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Syntetisk 2-taktsolje, TC-W3-godkjent. Til motorer med høye effektuttak. Tennplugg og forbrenningsrom holdes rene. Beskytter mot sylinderskader, smører også ved høye temperaturer og i streng kulde. Til blanding i bensin eller separatsmøring.

Produktdata

Artikkelnummer 624025
Volum 1 l
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Innhold/beholder leveres til …