Alt for hjemmefiksere til proffe.
629415

Metallfri pasta

100 ml
Art. nr: 629415

99,90
79,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Forhindrer fastbrenning og fastrusting mellom metalldeler på grunn av ekstreme temperaturer. Utmerket til f.eks. flenser, skivebremser, bolter, tennstift og aksler.

Produktdata

Artikkelnummer 629415
Garanti 1 år
Volum 100 ml
Temperaturområde -40 - +1400 °C
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.