• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
505104

Spraylim

400 ml
Art. nr: 505104

 • Til de fleste materialtyper

99 90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 505104
  Garanti 12 måneder
  Volum 400 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Produktinfo
  Spraylim som gir praktisk og permanent feste mellom de fleste materialtyper. Kan med fordel påføres begge overflatene som skal limes sammen.