• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
510002

Kaustisk soda

750 ml
Art. nr: 510002

 • Rengjør avløp og gulvsluk
 • Fjerner oljemaling
 • Grovrengjøring av skitne gulv

69 90
55,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 93,20
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 510002
  Garanti 12 måneder
  Volum 750 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Oppbevares innelåst.
 • Produktinfo
  Til rengjøring av avløp og gulvsluk. Fjerner fett, matrester og annet organisk materiale. Kan også brukes til å fjerne oljemaling eller grovrengjøre skitne gulv i garasjer og verksteder.