• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
003966

Ovnsrengjøring

300 ml
Art. nr: 003966

 • Fjerner fett og smuss

39 90
31,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 133.-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 003966
  Garanti 12 måneder
  Volum 300 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. Vask hendene grundig etter bruk.
 • Produktinfo
  Denne ovnsrengjøringen fra Mr Muscle er en effektiv rengjøringsspray for ovn og grillrist. Ovnssprayen fjerner effektivt fett og fastbrent smuss uten at du trenger å skrubbe.