• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
014226

Kjedesmøring

200 ml
Art. nr: 014226

 • Klisterolje
 • Reduserer friksjon og slitasje
 • Gode varme- og kuldeegenskaper

49 90
39,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 249,50
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 014226
  Garanti 12 måneder
  Volum 200 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.
  FARE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan gjøre at man blir døsig eller omtåket. Ha forpakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for varme, varme flater, gnister, åpen flamme eller andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray over åpen ild eller andre antenningskilder. Må ikke punkteres eller brennes, gjelder også tom beholder. Unngå å puste inn spraytåke. Skal kun brukes utendørs eller i godt ventilerte rom. Ved ubehag, kontroller GIFTINFORMASJONEN/lege. Beskyttes mot sollys. Skal ikke utsettes for temperaturer over 50 °C/122 °F. Innholdet/beholderen skal leveres til godkjent avfallshåndtering i henhold til lokale forskrifter.

  Inneholder: hydrokarboner, c9-c11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater.>
 • Produktinfo

  Kjedesmurning som reduserer friksjon, slitasje og rust.

  Ta vare på sykkelen din og andre ting med kjeder! Hamrons kjedesmurning er en klisterolje som smører og reduserer friksjon og slitasje.

  Gode varme- og kuldeegenskaper

  Oljen har en utmerket festeevne samt gode varme-, kulde- og saltvannsegenskaper. Den gir dessuten god beskyttelse mot korrosjon.