• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
014225

Kobberspray

200 ml
Art. nr: 014225

 • Forhindrer fastbrenning
 • Mot ulyder og vibrasjoner
 • Til plast, gummi og tre.

59 90
47,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 299,50
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 014225
  Garanti 12 måneder
  Volum 200 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  FARE: Ekstremt brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan gjøre at man blir døsig eller omtåket. Skadelige langtidseffekter for vannlevende organismer. Ha forpakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for varme, varme flater, gnister, åpen flamme eller andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray over åpen ild eller andre antenningskilder. Må ikke punkteres eller brennes, gjelder også tom beholder. Unngå å puste inn spraytåke. Skal kun brukes utendørs eller i godt ventilerte rom. Bruk vernehansker/vernetøy/vernebriller/ansiktsbeskyttelse. Ved ubehag, kontroller GIFTINFORMASJONEN/lege. Beskyttes mot sollys. Skal ikke utsettes for temperaturer over 50 °C/122 °F. Innholdet/beholderen skal leveres inn i henhold til lokale forskrifter.

  Inneholder: Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater.>
 • Produktinfo

  Kobberspray mot fastbrenning og fastrusting.

  Kobberbasert aerosol fra Hamron! Sprayen er et middel mot fastkjøring som med fordel kan brukes på skrivebremser eller andre deler av plast, gummi og tre.

  Forhindrer fastbrenning og ulyder

  Kobberpastaen forhindrer fastbrenning, korrosjon, ulyder og vibrasjoner. Den tåler temperaturer på opptil 1100 °C.