Alt for hjemmefiksere til proffe.
629044

Kromglans Silver Chrome

300 ml
Art. nr: 629044

99,90
79,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Rengjør, frisker opp og beskytter kromdetaljer og -lister.

Produktdata

Artikkelnummer 629044
Volum 300 ml
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til …