• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
005357

Balsamterpentin

Art. nr: 005357

 • Biologisk nedbrytbart
 • Til rengjøring og fortynning

Ord. pris
149,-
119,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 149,-
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Hagmans balsamterpentin er et biologisk nedbrytbart løsemiddel til fortynning av for eksempel tretjære, linolje og maling. Fortynning av maling med balsamterpentin hjelper malingen med å penetrere og beskytte treet. Balsamterpentin kan dessuten brukes som impregnering av trebåter og tremøbler. Fungerer også utmerket til rengjøring av pensler og verktøy.

Artikkelnummer 005357
Garanti 12 måneder
Volum 1 l
Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 005357
  Garanti 12 måneder
  Volum 1 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo
  Hagmans balsamterpentin er et biologisk nedbrytbart løsemiddel til fortynning av for eksempel tretjære, linolje og maling. Fortynning av maling med balsamterpentin hjelper malingen med å penetrere og beskytte treet. Balsamterpentin kan dessuten brukes som impregnering av trebåter og tremøbler. Fungerer også utmerket til rengjøring av pensler og verktøy.