• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
Julakalender med utrolige tilbud!
Til kalenderen
505103

Hurtiglim

2 g
Art. nr: 505103

Ord. pris
5,90
4,72 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Superlim som reparerer det meste! Egnet for blant annet plast, tre, gummi, metall, skinn og keramikk. Herder på 3-15 s, avhengig av materialet.

Produktdata

Artikkelnummer 505103
Garanti 12 måneder
Vekt 2 g
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask … grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp ved ubehag.

Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Lignende produkter