• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
505103

Hurtiglim

2 g
Art. nr: 505103

 • Limer flere materialer
 • Herder på 3-15 sekunder

Produktet har gått ut av sortimentet
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 505103
  Garanti 12 måneder
  Vekt 2 g
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp ved ubehag.

  Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Produktinfo
  Superlim som reparerer det meste! Egnet for blant annet plast, tre, gummi, metall, skinn og keramikk. Herder på 3-15 s, avhengig av materialet.